Regulamin udostępniania pieczęci prewencyjnej

 


Regulamin udostępniania pieczęci prewencyjnej

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej przez Michała Pichór prowadzącego działalność gospodarczą Kancelarię Radcy Prawnego Honoratus-Lex z siedzibą w Krakowie (31-026), ul. Radziwiłłowska 25/21, NIP 6612198721, wpisaną do CEIDG, zwanym dalej Usługodawcą, na rzecz podmiotu trzeciego, wymienionego w Formularzu Zamówienia Pieczęci Prewencyjnej, zwanego dalej Usługobiorcą.

2. Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zamówienia Pieczęci Prewencyjnej (dalej formularz) stanowi łącznie Umowę o udostępnienie pieczęci prewencyjnej Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex Michał Pichór zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

3. Za dzień zawarcia Umowy przyjmuje się datę wpływu opłaty za pierwszą fakturę na konto Usługodawcy.

§ 2

Usługodawca, na warunkach określonych w niniejszej regulaminie zobowiązuje się świadczyć usługę udostępniania pieczęci prewencyjnej na rzecz Usługobiorcy w zakresie jego działalności, polegające na: dostarczeniu pieczęci o określonym wzorze, dostępnej w wersji mechanicznej lub elektronicznej – stanowiącej własność Usługodawcy, której Usługobiorca może używać na dokumentach potwierdzających jego wierzytelność, w okresie obowiązywania umowy.

§ 3

1. Dostarczona przez Usługodawcę pieczęć stanowi jego własność przez cały okres obowiązywania umowy.

2. W terminie 14 dni od zakończenia umowy Usługobiorca jest zobowiązany zwrócić na własny koszt pieczęć lub pieczęcie na adres Usługodawcy, przesyłką poleconą oraz usunąć wszystkie pliki graficzne pieczęci.

3. Przez okres obowiązywania umowy, Usługobiorca może wykorzystywać pieczęć na wystawianych przez siebie fakturach, notach odsetkowych i innych dokumentach, potwierdzających wierzytelności lub stanowiących wezwania do zapłaty istniejących i wymaganych wierzytelności.

4. Usługobiorca przyjmuje wyłączna odpowiedzialność za szkodę wywołaną użyciem pieczęci niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 4

1. Z tytułu korzystania z pieczęci, na zasadach określonych w § 2 oraz § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu, Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania z góry miesięcznej opłaty w wysokości 59 zł netto, powiększonej o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Wpłat za dany okres należy dokonywać w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury przez Usługodawcę.

2. W przypadku zapłacenia z góry za cały 12 miesięczny okres obowiązywania umowy, opłata z tytułu udostępniania pieczęci prewencyjnej wynosi 588 zł netto, powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

3. Po wysłaniu formularza zamówienia pieczęci prewencyjnej, Usługobiorca otrzyma na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie zamówienia, regulamin usługi oraz fakturę elektroniczną pro-forma opiewającą na kwotę, stosownie do wybranej metody płatności, miesięczną lub roczną.

4. Otrzymanie pieczęci w wersji mechanicznej oraz graficznej uwarunkowane jest dokonaniem opłaty za pierwszą fakturę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku wniesienia opłaty wynikającej z przesłanej faktury, nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej.

5. Usługodawca prześle pieczęć prewencyjną w formie graficznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu, w terminie 3 dni, od daty zaksięgowania kwoty za pierwszą fakturę na koncie Usługodawcy.

6. Usługodawca wysyła pieczęć prewencyjną w wersji mechanicznej listem poleconym w terminie 3 dni od daty zaksięgowania kwoty za pierwszą fakturę na koncie usługodawcy.

7. Koszt jednego egzemplarza pieczęci prewencyjnej, w przypadku zamówienia przez Usługobiorcę więcej niż jednej pieczątki w ramach tej samej umowy, a także koszt wymiany pieczęci uszkodzonej z winy Usługobiorcy, wynosi 49 zł netto. Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

8. Bezpłatna wymiana uszkodzonego egzemplarz pieczęci może nastąpić dopiero po dwuletnim okresie używania.

9. Wpłat należy dokonywać na rachunek Usługodawcy prowadzony w MBANK S.A. nr 38 1140 2004 0000 3702 7413 2685.

10. Usługobiorca nie może bez zgody Usługodawcy dokonywać jakichkolwiek zmian we wzorze pieczęci prewencyjnej.

§ 5

1. Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejsza umowa zostaje przedłużona na kolejne 12 miesięcy, chyba, że przed upływem okresu 12 miesięcy Usługobiorca lub Usługodawca nie powiadomi drugą stronę o braku woli przedłużenia umowy.

3. W przypadku wystąpienia zwłoki w płatności opłaty miesięcznej przekraczającej 30 dni, Usługodawca może rozwiązać przedmiotową umowę w trybie natychmiastowym.

§ 6

1.W przypadku nie zwrócenia pieczęci oraz braku ich usunięcia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2, udostępnienia jej innemu podmiotowi niż Usługobiorca, korzystania z pieczęci bez umowy lub bezumownego wykorzystywania wizerunku, logo, nazwy Usługodawcy w trakcie lub po rozwiązaniu umowy, Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Zastrzeżenie powyższej kary nie wyklucza dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Sprawy sporne wynikające ze świadczenia usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

2. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczenie mu faktur VAT w formie elektronicznej przez Usługodawcę na adres podany w formularzu.

4. Usługobiorca oświadcza, że podane w formularzu adresy (w tym adres e-mail), są adresami dla doręczeń korespondencji (w tym zawiadomień, faktur, wezwań, oświadczeń woli i wiedzy oraz wszelkiej korespondencji sądowej i pozasądowej) i wysłana na wskazane adresy korespondencja jest uznawana za doręczoną.

5. Usługobiorca i Usługodawca są zobowiązani poinformować w terminie 7 dni, drugą stronę o zmianie swoich adresów, po rygorem uznania korespondencji za doręczoną, która została wysłana pod dotychczasowy adres.

6. Strona ponosi wszelką odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niepoinformowania drugiej strony o zmianie adresu.

7. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się ze wzorami pieczęci prewencyjnych zawartych na portalu www.honoratuslex.pl i nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do ich właściwości, ze względu na cel niniejszej umowy.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

9. Usługobiorcę obowiązuje treść regulaminu aktualna na datę dokonania pierwszej wpłaty na konto Usługodawcy.


 

radca prawny kraków

 Znajdziesz tu:  pieczęć  prewencyjna, pieczęć windykacyjna, pieczątka windykacyjna, pieczątka prewencyjna, pieczątka ochronna