Regulamin


PORADY PRAWNE ONLINE

Regulamin świadczenia usług pomocy prawnej za pośrednictwem portalu www.honoratuslex.pl, (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady wykonywania usług na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej [zwanych dalej: Usługobiorcą] z wykorzystaniem Internetu przez Kancelarie Radcy Prawnego Honoratus-Lex Michał Pichór, NIP 6612198723, REGON 122491360 (zwanej dalej: Usługodawcą).

§ 1 Przedmiot usług

Usługodawca za pośrednictwem portalu www.honoratuslex.pl oraz poczty elektronicznej świadczy następujące usługi:

1)udziela porad prawnych, 2)przygotowuje i opiniuje projekty umów, pism, 3) przyjmuje zlecenia prowadzenia stałej obsługi prawnej, 4) przyjmuje zlecenia zastępstwa,

[zwane dalej: Zleceniem].

§ 2 Zakres usług

Usługi pomocy prawnej są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności w zakresie:

1) prawa cywilnego, 2) prawa gospodarczego, 3) prawa rodzinnego, 4) prawa spadkowego. 5) prawa administracyjnego, 6) prawa pracy.

§ 3 Zawarcie umowy

1. W celu skorzystania z usług Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązany jest złożyć zapytanie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na portalu www.honoratuslex.pl oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.

2. W ciągu maksymalnie 72 godzin od otrzymania zapytania Usługodawca prześle Usługobiorcy propozycję terminu wykonania usługi oraz poda wysokość wynagrodzenia brutto.

3. W razie akceptacji przez Usługobiorcę warunków współpracy, należy dokonać wpłaty proponowanej kwoty na rachunek bankowy Usługodawcy.

3. Umowa Usługobiorcy z Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania przelewu podanej w propozycji kwoty na konto bankowe nr 38 1140 2004 0000 3702 7413 2685.

4. Wymienione elementy warunkują zawarcie umowy z Usługodawcą i ich spełnienie jest każdorazowo wiążące.

§ 4 Zasady świadczenia usług prawnych

1. Zapytanie prawne dotyczące przedmiotu Zlecenia powinno wskazywać w sposób jasny i zrozumiały okoliczności faktyczne istotne do jego wykonania.

2. Usługodawca ma prawo do kontaktu z Usługobiorcą telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do wykonania Zlecenia, co może przedłużyć termin udzielenia propozycji o której mowa w § 3 pkt. 2. W wymienionym przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Usługobiorcy w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do wykonania Zlecenia.

3. Usługodawca przystępuje do wykonania Zlecenia po zawarciu umowy. Przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu wynagrodzenia umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie prac.

4. Zlecenie wykonuje radca prawny Michał Pichór, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2796

4. Usługodawca świadczy usługi z zachowaniem należytej staranności i z poszanowaniem zasad określonych ustawą o radcach prawnych oraz Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.

5. Usługodawca wykonuje Zlecenia w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów lub informacji.

6. Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizowania udzielonych odpowiedzi pod kątem późniejszych zmian w przepisach prawnych lub orzecznictwie.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani osiągnięcie określonego skutku.

8. Wykonane Zlecenie Usługodawca przesyła Usługobiorcy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub – na żądanie – w formie papierowej za pomocą operatora pocztowego.

9. Reprezentowanie Usługobiorcy przed sądami powszechnymi lub organami administracyjnymi w postępowaniach wymaga udzielenia pisemnego pełnomocnictwa. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się z przyjęciem Zlecenia zastępstwa prawnego do momentu przedłożenia oryginału takiego pełnomocnictwa.

10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu portalu www.honoratuslex.pl oraz poczty elektronicznej spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją i nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.

11. Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania Zlecenia bez podania przyczyny.

12. W przypadku, gdy przepisy prawa przewidują obowiązek wystawienia faktury, Usługodawca prześlę po wykonaniu Zlecenia fakturę VAT na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.

13. Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.

14. Na żądanie Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, po wykonaniu Zlecenia Usługodawca przesyła za pomocą poczty elektronicznej fakturę VAT na podany przez Usługobiorcę adres.

15. Na prośbę Usługobiorcy, Usługodawca prześlę fakturę za pomocą operatora pocztowego na wskazany adres.

§ 5 Reklamacje

1. Usługobiorca, który ma zastrzeżenia do merytorycznej treści udzielonej odpowiedzi oraz terminu jej udzielenia, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

§ 6 Ochrona danych

1. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Zleceniu w celu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz ewidencji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Usługodawca zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Usługobiorcę dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w § 6 pkt. 1

3 Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Usługobiorcy w związku z wykonaniem Zlecenia.

4. Usługobiorca oświadcza, iż posiada wiedzę o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. Umowa wygasa z chwilą przesłania odpowiedzi przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca może odstąpić od umowy przed zrealizowaniem usługi przez Usługodawcę składając stosowne oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Usługodawca przystąpił już do wykonywania umowy zachowuje prawo do odpowiedniej części otrzymanego wynagrodzenia.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.

2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. , Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązujących ustaw.

radca prawny kraków

Znajdziesz tu: porady online, porady prawne online, porady prawne przez internet, prawnik online, prawnik on-line, porady prawne on-line, pozew online,